ໂພຊະນາການສາກົນ

ໂພຊະນາການສາກົນ

ການຂາດສານອາຫານ ສ້າງກຳແພງຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົານຳໃຊ້ມາດຕະການ ບໍ່ເສຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນໄດ້ຮັບ ແຕ່ປາສະຈາກການເພີ່ມທະວີດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ງົບປະມານ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:...
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ

ໂພຊະນການທີ່ດີແມ່ນເຳາະປ້ອງກັນທຳອິດທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເຮົາຈາກການເປັນພະຍາດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ພະລັງງານໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ. ບັນຫາໂພຊະນາການເປັນສາເຫດມາຈາກ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍ,...
ອົງການອາຫານໂລກ

ອົງການອາຫານໂລກ

ການທີ່ຈະລົບລ້າງໄພອຶດຫິວ ແຕ່ສະບຽງອາຫານມີບໍ່ພຽງພໍ. ໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຖືກເວລາ ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ. ຍ້ອນແນວນີ້, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ...
ອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການອະນາໄມໂລກນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງລສໃເພື່ອສ້າງຕັ້ງ, ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂພຊະນາການຂອງໂລກ: ປັງປຸງເຄື່ອງມືການສ້າງຫຼັກຖານ ອີງໃສ່ໂຄງຮ່າງການເຮັດວຽກແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ; ສະໜັບສະໜູນການປັບໃຊ້ຂອງຄູ່ມື ແລະ...
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 190ປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ຂາດໂອກາດ, ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: ...