ໂພຊະນາການສາກົນ

ໂພຊະນາການສາກົນ

ພາວະການຂາດສານອາຫານ ສ້າງກຳແພງຕໍ່ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົານຳໃຊ້​ວິ​ທີ​ການທີ່ບໍ່ເສຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍປາສະຈາກການເພີ່ມທະວີດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ງົບປະມານ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.nutritionintl.org/...
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ

ໂພຊະນການທີ່ດີແມ່ນການປ້ອງກັນພະຍາດດ່ານທຳອິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ພະລັງງານໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ. ບັນຫາໂພຊະນາການເປັນສາເຫດມາຈາກ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄວ​ໜຸ່ມ​, ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ...
ອົງການອາຫານໂລກ

ອົງການອາຫານໂລກ

ການທີ່ຈະລົບລ້າງໄພອຶດຫິວ ແຕ່ສະບຽງອາຫານມີບໍ່ພຽງພໍ. ໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດໄດ້. ຍ້ອນແນວນີ້, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນນໍາທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ...
ອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການອະນາໄມໂລກນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງໃນການເຕົ້າໂຮມ ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂພຊະນາການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນທົ່ວໂລກ; ພັດທະນາຄໍາແນະນໍາທີ່ມີ ຫຼັກຖານ ໂດຍອີງໃສ່ກອບວຽກງານແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ສະໜັບສະໜູນການຮັບຮອງເອົາຄູ່ມືແນະນໍາ...
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: ...