This page facilitates access to international reports on health and nutrition, covering a wide range of information, including the latest research and guidelines on nutrition, healthy eating tips, and resources for stakeholders.

ImageTitleContent
ການໃຫ້ອາຫານເສີມທີ່ບໍ່ໄດ້ດີ ເປັນປັດໄຈຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ພົບວ່າ ພາກປະຕິບັດການໃຫ້ອາຫານເສີມທີ່ບໍ່ໄດ້ດີ ເປັນປັດໄຈຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ. ເພື່ອຍຸດຕິພາວະການຂາດສານອາຫານ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ການປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ. ເຖິງວ່າຈະມີການລິເລີ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ການຂາດແຄນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານເສີມ ແລະ …2024-06-12 15:17:10
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ​ປະຈຳສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ກະຊວງ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໃຫ້​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມເປັນປະທານ​ໂດຍ​ທ່ານ ​ປອ ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວ​ໜ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ວິໄຈການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ. …2024-06-11 11:06:09
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2024 ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳໄຕມາດທີ 2, ປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ຫາ 31 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມ …2024-06-11 10:34:24
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2024, ໜ່ວຍວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.  ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ ເປັນປະທານໂດຍ ​ທ່ານ ອຸ​ສະ​ຫວັນ ​ທ່ຽນ​ເທບ​ວົງ​ສາ, ຫົວໜ້າ​ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. …2024-06-07 15:22:40
ວິທີການຄົ້ນຄ້ວາແບບຄຸນນະພາບ ພາກທີ Iຊຸດຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມສໍາລັບ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 21 ເຖິງ 24 ພຶດສະພາ 2024. ຊຸດຝຶກອົບຮົມ 4 ວັນນີ້ …2024-05-28 09:29:51
ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານການປະສານງານລະຫວ່າງໂຄງການ NIPN-NNISໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານໂພຊະນາການ (NNIS) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານການປະສານງານ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ …2024-05-13 11:59:22
ການປະເມີນການບໍລິໂພກອາຫານວ່າງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າ ກ່ວາ 2 ປີການສຶກສາໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມເເລະໄດ້ດຳເນີນການສຶກສາຢູ່ 16 ບ້ານໃນສອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບການບໍລິໂພກອາຫານວ່າງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-23 ເດືອນ.  ການສໍາຫຼວດແມ່ນກວມເອົາ 305 ຄົວເຮືອນ, 8 ການສົນທະນາກຸ່ມແບບຈຸດສຸມ, …2024-05-03 11:18:26
ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຮອບທຳອິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີບົດບາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຮອບທຳອິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີບົດບາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, …2024-04-08 10:59:24
ການຝຶກອົບຮົມຄວາມສາມາດໃນການສ້າງບົດຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ຊຸດອບຮົມເຂັ້ມໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັທີ 13-15 ມີນາ 2024 ທີ່ ໂຮງແຮມອາກາເດມີ, ເມືອງວັງວຽງ. ຊຸດອົບຮົມ 03 ວັນ ນີ້ໄດ້ແນະນໍານັກສໍາມະນາກອນກ່ຽວກັບ ພາບລວມຂອງບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ …2024-03-19 10:53:30
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 15 ມີນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງເເຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ເເຂວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່າວເປີດໂດຍ …2024-03-18 11:49:56
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 15 ມີນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງເເຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ເເຂວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່າວເປີດໂດຍ …2024-03-18 11:34:00
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 15 ມີນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງເເຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ເເຂວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່າວເປີດໂດຍ …2024-03-18 10:42:56
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີ ຊ່ວຍສ່ອງເເສງຫົນທາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2024, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ V …2024-03-08 11:31:00
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີ ຊ່ວຍສ່ອງເເສງຫົນທາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2024, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ V …2024-03-08 10:32:05
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໜ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນ (DAU) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຄັ້ງທີ 1 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ສິດທິຣົດ …2024-02-23 11:38:11
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມວິຊາການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. …2024-02-22 11:36:04
ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມໃຫ້ແກ່ເເຂວງສາລະວັນ ເເລະ ເຊກອງກອງປະຂຸມຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 – 18 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ ເຊິ່ງນຳໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທີມງານຂອງໂຄງການ …2024-02-19 03:30:01
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ແຂວງສາລະວັນໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງໂຄງການ NIPN ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນແຂວງສາລະວັນ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ. ການເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ.ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, …2024-02-19 03:10:45
ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງເຜີຍໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ …2024-02-19 02:30:39
ການສຳຫຼວດທີ່ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເເຂວງບໍ່ແກ້ວ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024 – ສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກ ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ເຊີ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມ …2024-02-05 11:26:22
ການສຳຫຼວດທີ່ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເເຂວງບໍ່ແກ້ວ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024 – ສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກ ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ເຊີ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມ …2024-02-05 11:21:18
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN ປະຈຳປີ 2023ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2024ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການປະຈຳປີ 2023 ຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ …2024-01-10 05:02:36
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນວັນທີ  13 ທັນວາ 2023 — ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ນະຄອນຄຳ ແສງຈັນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ …2023-12-25 07:35:12
ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນແຂວງຄັ້ງທຳອິດຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂັ້ນແຂວງຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງສະຖິຕິ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ຫາ 14 ທັນວາ 2023 ເປັນເວລາ 3 ມື້ ໂດຍປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ …2023-12-25 07:15:57
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ແຂວງຫົວພັນໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2023 — ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວ່າການແຂວງຫົວພັນ ໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ພອນປະດິດ ສໍວັນໄຊ, ຮອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຫົວພັນ, …2023-12-25 07:05:40
ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນແຂວງຄັ້ງທຳອິດຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂັ້ນແຂວງຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນໃນການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ຫາ 14 ທັນວາ 2023 ເປັນເວລາ 3 ມື້ ໂດຍປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ. …2023-12-25 06:51:45
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 5 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-12-08 05:07:09
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-12-08 05:01:21
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-12-08 04:57:25
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-12-08 04:55:41
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ່ 4 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ່ 4 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຄື່ອງມືການວິເຄາະນະໂຍບາຍພາກທີ 3” ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 – 24 ພະຈິກ 2023. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ …2023-12-08 03:58:58
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີສີ່ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີສີ່ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງເປັນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2023. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບ …2023-12-08 03:33:33
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ເເຂວງສາລະວັນກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ເເຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເເຂວງ ສາລະວັນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ບຸນລົມ ອິນທຸສາ ຮອງຫົວໜ້າພະເເນກແຜນການ ເເລະ …2023-11-24 07:39:36
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3ກອງ​ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງ​ທີ 3 ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7-10 ພະຈິກ 2023. ຈຸເຊິ່ງຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຂອງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງສະ​ມາ​ຊິກ​ຫນ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​, ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​, ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂປຣແກຣມ STATA​. ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 3 …2023-11-20 04:58:01
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປະຈຳປີ 2023ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປະຈຳປີ 2023 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸລາ 2023 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ, ກອງ​ປະຊຸມ​ດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້ກຽດເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ອູ່​ສະ​ຫວັນ ​ທ່ຽງ​ເທບ​ວົງສາ, …2023-11-10 06:37:37
ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກ ໄຕມາດ 3 (2023)ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 3 ຂອງປີ 2023. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ຕາມລິ້ງດັ່ງກ່າວນີ້: https://nipn.lsb.gov.la/dashboard/routine.php  2023-10-19 07:39:33
ການສໍາຫຼວດໃໝ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີເເຂວງຜົ້ງສາລີ, ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2023 –  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກການສຳຫຼວດໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມິຈຸດປະສົງເຈາະຈົງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດ, ໃຫ້ກັບບັນດາການນຳຂັ້ນ …2023-10-15 11:09:31
ການສໍາຫຼວດໃໝ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີເເຂວງຜົ້ງສາລີ, ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2023 –  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກການສຳຫຼວດໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມິຈຸດປະສົງເຈາະຈົງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດ, ໃຫ້ກັບບັນດາການນຳຂັ້ນ …2023-10-12 04:52:14
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-10-12 04:10:04
ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວິທີການດຳເນີນການວິເຄາະນະໂຍບາຍພາກທີ 2” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ຫາ 29 ກັນຍາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມ ເເກຣນຣີເວີຊາຍ, ເມືອງວັງວຽງ,ເເຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຈາກຄັ້ງທີ …2023-10-12 03:49:43
ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການໃນ 6 ແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ສະຫະພາບເອີຣົບ …2023-09-21 02:50:03
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳ 2 ເດືອນຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການປະຈຳ​ສອງ​ເດືອນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລາດຊະວົງ ບຸນສີພົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ …2023-08-29 08:38:04
ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງຂໍ້ມູນດິບກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ  (ຮອບທີ 1) ສໍາລັບປີ 2022 ແລະ 2023 ໄດ້ຮັບການອັບເດດໃນການຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດເພື່ອຕິດຕາມແນວໂນ້ມດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນ ສປປ …2023-08-17 04:10:13
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-06-28 08:29:58
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 2 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ປະຈຳປີ 2023ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 2 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໃນປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ ເເກຣນ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍທ່ານ ປອ. ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, …2023-06-28 08:11:08
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-06-22 02:51:13
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 ແລະ 4 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-06-22 02:48:53
ອັບເດດຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກຂະເເໜງສຶກຂໍ້ມູນຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຈາກຂະເເໜງສືກສາໄດ້ຮັບການອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼ້າສຸດຈົນຮອດປີ 2023. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ທີ່: https://nipn.lsb.gov.la/repository2023-06-12 09:20:01
ການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເຫນງການຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມຸນໜ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ), ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການເປັນເວລາ 4 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ …2023-06-08 09:18:36
ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນຂັ້ນເເຂວງ (ພາກເໜືອ)ເພື່ອສືບຕໍ່ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ NIPN ໃນລະດັບແຂວງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກເໜືອ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ສຸຜິດ ດາລາຈັນທຣາ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ …2023-05-23 07:15:47
ກອງປະຊຸມຮ່ວມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປີ 2023ກອງປະຊຸມຮ່ວມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍໜ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໃນວັນທີ 10-11 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ​ທ່ານ ​ນາງ …2023-05-22 04:19:54
ຂໍ້ມູນປົກກະຕິໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວຂໍ້ມູນສໍາລັບການຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງພາກກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2023. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ, ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນໃຫມ່ສາມາດຊອກໄດ້ທີ່ນີ້: https://nipn.lsb.gov.la/dashboard/routine.php  2023-05-10 06:40:07
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-04-25 09:30:19
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ1 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-04-25 09:29:15
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-04-25 09:19:44
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-04-25 09:18:48
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 2023 ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-04-24 03:52:34
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 2023 ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-04-24 03:50:23
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທຳອິດຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສສພ) ແລະ ມີບັນດານັກສໍາມະນາກອນຈາກບັນດາກະຊວງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ …2023-04-11 09:34:33
ຝຶກອົບຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ທີ່ຂຶ້້້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຂໍ້ມູນຮ່ວມກັບຂະເເໜງການ ເປັນເວລາ 4 ວັນ ຄືແຕ່ວັນທີ 4-7 ເມສາ 2023 …2023-04-10 07:29:13
ໂພຊະນາການສາກົນພາວະການຂາດສານອາຫານ ສ້າງກຳແພງຕໍ່ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົານຳໃຊ້​ວິ​ທີ​ການທີ່ບໍ່ເສຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍປາສະຈາກການເພີ່ມທະວີດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ງົບປະມານ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.nutritionintl.org/  2023-03-01 08:12:22
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳໂພຊະນການທີ່ດີແມ່ນການປ້ອງກັນພະຍາດດ່ານທຳອິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ພະລັງງານໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ. ບັນຫາໂພຊະນາການເປັນສາເຫດມາຈາກ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄວ​ໜຸ່ມ​, ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີາມເຕີມໄດ້ທີ່: …2023-03-01 07:55:04
ອົງການອາຫານໂລກການທີ່ຈະລົບລ້າງໄພອຶດຫິວ ແຕ່ສະບຽງອາຫານມີບໍ່ພຽງພໍ. ໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດໄດ້. ຍ້ອນແນວນີ້, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນນໍາທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສຸດ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) …2023-03-01 07:33:03
ອົງການອະນາໄມໂລກອົງການອະນາໄມໂລກນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງໃນການເຕົ້າໂຮມ ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂພຊະນາການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນທົ່ວໂລກ; ພັດທະນາຄໍາແນະນໍາທີ່ມີ ຫຼັກຖານ ໂດຍອີງໃສ່ກອບວຽກງານແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ສະໜັບສະໜູນການຮັບຮອງເອົາຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມີປະສິດທີພາບ; ຕິດຕາມ …2023-03-01 04:52:03
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:  https://www.unicef.org/nutrition2023-03-01 03:39:24
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 4ໂຄງການ NIPNນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023  ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ IV ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) …2023-02-25 04:48:07
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການປະຈຳປີ 2022ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2023ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ທ່ານ ປອ ສະ​ຖາ​ບັນ​ດິດ ອິນ​ສີ​ຊຽງ​ໃມ່, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ ແຜນການ ແລະ …2023-02-08 03:25:20
ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 4 ຂອງປີ 2022. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ກະດານຂ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ສະຖິຕິໃໝ່ຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼ້າສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານທົກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາໄປໃຊ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ …2023-02-06 02:36:06
ບົດຮຽນສຳລັບການຝືກອົບຮົມໃນປີ 2022 ມີພ້ອມແລ້ວພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບປີ 2022 ປະຈຸບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຢູ່ໃນເວັບໄຊ໊ຂອງໂຄງການ NIPN ເເລ້ວ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເອກະສານຢູ່ໃນພາກສູນກາງການຮຽນຮູ້ຂອງໜ້າກິດຈະກໍາ/ເຫດການ. ພວກ​ເຮົາ​​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ເອກະສານ​ການ​​ດາວ​ໂຫຼດໄດ້ງ່າຍ ​ແລະ​ ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ແບບທີ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ ​ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດາວ​ໂຫຼດ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້.2023-02-06 02:31:39
ເວັບໄຊ໊ໂຄງການ NIPN ເວີຊັ່ນທີ 2ເວັບໄຊ໊ໂຄງການ NIPN ເວີຊັ່ນທີ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃຫມ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ2023-02-06 02:27:23
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ປະຈຳປີ 2022ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ປະຈຳປີ 2022 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ທັນວາ 2022 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ຂອງສະຖາບັນເສດຖະກິດເເລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ , ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ສີ​ສົມບູນ ​ອຸ​ນຸ​ວົງ, ຫົວໜ້າ​ກົມ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ, …2022-12-25 02:58:26
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2022ການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສສພ). ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້​ແມ່ນ​ບັນດາສະມາຊິກ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຂະເເໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ວັນ …2022-12-17 02:49:00
ຝືກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-12-15 09:35:30
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-12-05 09:41:21
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ)ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(NIPN) ພາຍໃຕ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາ …2022-12-05 05:56:21
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງສະຫວັນນະເຂດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ. ພູທອນ ແກ້ວພູວົງ …2022-11-28 03:04:01
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-11-10 09:39:07
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 ຫາ 7 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-11-10 05:16:34
ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2022 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂຄງການ NIPN ຄັ້ງທີ 3 ສໍາລັບປີ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1ຫາ 4 ພະຈິກ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານໂພຊະນາການແລະສະຖິຕິຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ. …2022-11-08 08:57:46
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-10-31 09:54:43
ຝືກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-09-25 09:50:11
ຝືກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-09-25 09:33:53
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (ສຄພ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ກັນຍາ …2022-09-17 08:43:12
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປີ 2022ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ຂອງ ປີ 2022 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, …2022-08-24 07:33:34
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-08-18 09:45:03
ກອງປະຊຸມໄລຍະຫັນປ່ຽນຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ສປປ ລາວ“ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 1 ໃຫ້ຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ” ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Analysis …2022-08-05 09:18:35
ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄັ້ງວັນທີ 19 …2022-08-05 08:12:35
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 ປີ 2022ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນບັນດາບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານໆມາ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຫາ 28 …2022-07-29 09:10:15
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-07-28 07:02:49
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາເເຂວງຫຼວງພະບາງ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, …2022-07-22 09:29:47
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ ເເລະ ເວັບໄຊ໊ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ NIPN ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງເເຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເເລະ …2022-07-19 03:52:31
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການວັນທີ: 25 ກໍລະກົດ 20222022-07-14 02:54:30
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ເເຂວງຫຼວງພະບາງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 7 ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2022.ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ …2022-06-10 08:40:46
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 1 ເເລະ 2 ປີ 2022ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທຳອິດຂອງ ປີ 2022 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່​ໂຮງແຮມ​ອາ​ມາ​ຣີ, ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ, ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ດຣ.ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ …2022-06-05 04:53:18
ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 2ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 2 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ​ ເເຂວງ ວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ຫາ​ວັນ​ທີ 1 ມິຖຸນາ 2022. …2022-06-04 08:55:03
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ 2022ວັນທີ 26 ເສມສາ 2022 ທີ ໂຮງແຮມຄາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 3 …2022-05-03 04:32:29
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດວັນທີ: 22 ພຶດສະພາ 20222022-04-28 09:10:53
ເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລວັນທີ: 13 ພຶດສະພາ 20222022-04-28 09:06:21
ກອງປະຊຸມປະຈໍາສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຕຶກເສດຖະກິດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສາຍຄໍາ ວໍລະເດດ …2022-04-07 08:06:57
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສາຍຄໍາ ວໍລະເດດ ວ່າການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຄສຊ. …2021-12-21 03:14:48
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂັ້ນພື້ນຖານ, ການປະສານງານ ແລະ ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນແບບຫຼາຍຂະແໜງການໃນວັນທີ 13-15 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມ ທາດຫຼວງ ດໍ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົມຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂັ້ນພື້ນຖານ, ການປະສານງານ ແລະ ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນແບບຫຼາຍຂະແໜງການ’’. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ …2021-12-18 03:05:54
ຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 202116 ພະຈິກ 2021 ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 16 …2021-12-17 07:19:28
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-12-10 08:47:22
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPN ປະຈຳປີ 2021ກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ …2021-12-08 08:50:24
ການຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 2021ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາສີ່ວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 16 ຫາ 19 ພະຈິກ 2021) …2021-12-01 08:18:32
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-11-19 04:46:39
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ປະຈຳປີ 2021ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ປະຈຳປີ 2021 ຂອງໂຄງການສ້າງຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກຜທ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມແບບອອນໄລນ໌ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະເເໜງການຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ທ່ານ ນາງ …2021-11-11 02:50:27
ຝຶກອົບຮົມວິທີການເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າເເບບຄຸນນະພາບເພື່ອເປັນການກະກຽມທີມງານໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບໃນ 4 ເເຂວງ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານວິເຄາະ ຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝອກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າເເບບຄຸນນະພາບ ຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ. ເຊິ່ງວັດຖຸປະສົງຫຼັກໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເເມ່ນເພື່ອເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເເລະ …2021-09-27 03:00:50
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-09-19 04:39:36
ການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ປະຈຳປີ 2021ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training II ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາສາມວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 8 ຫາ 10 ກັນຍາ 2021) …2021-09-15 04:20:49
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-09-12 08:40:35
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເວັງຊອງ ເວຍ, …2021-09-03 04:00:14
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ2 ກັນຍາ 2021 ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ …2021-09-03 03:40:10
ການຝຶກອົບຮົມIntensive training II ປະຈຳປີ 2021ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training I ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາສາມວັນຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຕົວຈິງເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່. ເຊິ່ງວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງການ ຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສູນສະຕິຖິແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງກະສິກຳ, …2021-08-03 07:25:07
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-07-17 08:18:16
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ປະຈຳປີ 2021ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ປະຈຳປີ 2021 ຂອງໂຄງການສ້າງຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສາຍຄຳ ວໍລະເດດ ວ່າການຫົວໜ້າສູນ …2021-07-17 07:11:29
ຝຶກອົບຮົມການສ້ງກະດານຂ່າວອອນໄລ໌ (online dashboard)ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕ່າງໆຜ່ານທາງລະບົບອອນໄລ໌,ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນກ່ຽວກັບການສ້າງ dashboard onlineເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູໃນຮູບແບບຕ່າງໆຜ່ານລະບົບອອນໄລ໌ ໂດຍ ນຳ …2021-06-28 06:53:20
ການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານທາງສະຖິຕິ ແລະ ຮູບແບບການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມSTATAເພື່ອສືບຕໍ່ແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງການ NIPN (2019 – 2020), ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຫຼັກການສະຖິຕິແລະວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ໂປແກຣມ STATA. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຈາກຂະ ແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ: ສູນສະຖິຕິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ …2021-06-20 04:53:36
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-06-10 08:15:55
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-05-12 08:38:44
ກອງປະຊຸມ Global gathering ຂອງໂຄງການປະຈຳປີ2021ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງ, ກອງປະຊຸມ Global gathering ປະ ຈຳ ປີ ສຳ ລັບ ໂຄງການ NIPN ໃນປີນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ. ທີມງານ NIPN Laos …2021-03-26 03:29:31
ກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ (ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະເເນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ 7ເມືອງອອ້ມຂ້າງແຂວງ ແລະ 4 ພະເເນກການ ເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າ …2021-02-22 07:35:08
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPNກຸມພາ 2021, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300 ກວ່າຄົນ …2021-02-18 03:44:43
ເປີດຕົວ ກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານເກັບຂໍ້ມູນ ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາປະຈຳປີຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 2 (NIPN) ທີ່ຈັດຂື້ນໃນມື້ນີ້ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) and ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ກຸມພະ 2021 …2021-02-17 07:48:21
ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການທັນວາ 2020 ການຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 -27 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ເລີ ທາດຫຼວງດໍ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການວິເຄາະໃດໆ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ …2021-01-01 04:05:15
ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 2ທັນວາ 2020, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ 3 ວັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສ້າງ​ຄຳ​ຖາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14–16 ທັນ​ວາ 2020 ທີ່​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການ ແລະ ຂະບວນການສ້າງຄຳຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ, ວິທີການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ, …2020-12-25 04:01:11
ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ/ບົດສະເໜີນະໂຍບາຍໂດຍສັງເຂບຕຸລາ 2020, ພາຍໃຕ້ກອບ​ການ​ລິ​ເລີ່ມຂອງໂຄງການ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການອົບຮົມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ NIPN.  ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການອົບຮົມ, ແຜນປະຕິບັດການພັດທະນາຄວາມສາມາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມ NIPN ຢູ່ …2020-12-25 03:59:57
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-12-10 08:35:03
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-12-10 08:13:07
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPN ປະຈຳປີ 2020ກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາປາລາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະ …2020-12-01 22:47:18
ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATAກໍລະກົດ 2020, ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມສືບຕໍ່ບົດຮຽນຈາກຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ (ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ຂັ້ນພື້ນຖານ) ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະວິ ໃຈຂໍ້ມູນໃນລະດັບສູງ. …2020-11-19 07:23:19
ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ຂັ້ນພື້ນຖານພຶດສະພາ 2020 ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນບົດປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຈັດທຳຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ຂັ້ນພື້ນຖານ ຂຶ້ນທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ …2020-11-19 06:47:21
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນ ຂອງໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020 ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການ …2020-11-12 07:22:19
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020 ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. …2020-11-11 07:58:55
ມອບພາຫະນະໃຫ້ຮັບໃຊ້ໂຄງການໃຫ້ແກ່ CDR ແລະ NIERນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເດືອນມີນາ 2020 ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ, ພາຫະນະສອງຄັນຈິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຊື້ ແລະ ມອບໃຫ້ສູນຄົ້ນຄ້ວາສອງແຫ່ງຄື CDR ແລະ NIER. ຍານພາຫະນະເຫລົ່ານີ້ …2020-09-25 02:33:00
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງໂຄງການ NIPNກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 1 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 250 ຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂຄງການ NIPN …2020-09-24 07:39:00
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPNກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຄະນະ ກຳມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ NIPN ແລະ …2020-09-23 07:50:00
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະຈິກ, 2019; ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN  ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກະກຽມໂດຍ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ. …2020-09-21 08:02:41
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 202015 ກັນຍາ 2020 ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ …2020-09-15 04:16:46
ຝືກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-07-10 08:11:02
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2020 ໂດຍໜ່ວຍງານ ວິເຄາະນະໂຍບາຍ30 ມິຖຸນາ 2020 ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສະຖາບັນບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ.  ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ …2020-07-01 05:02:53
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-05-10 08:07:45
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-04-20 08:31:33
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນ ຂອງໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020 …2020-03-04 09:41:16
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປລາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 – ຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍຜ່ານ ເວທີຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN), ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ຕາມມາ, …2020-03-04 07:25:23
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-02-19 08:29:59
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Sun gatheringຕົວແທນໂຄງການ ນິບປິ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຊັນເເກັດເຕີລິງເນັດເວີກ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫລາຫລາຍ ປະເທດໃນ ທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ມີການ ເເລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ2020-02-07 02:43:18
ການເປີດໂຕໂຄງການ ນິບເປິ້ນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການເປີດໂຕ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານ ໂພຊະນາການ ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ2020-02-07 02:40:23
ຝຶກອົບຮົມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ບັງກາລະເທດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາບັງກະລາເທດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ຕ່າງໆເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ2020-02-07 01:57:36