ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສວ່ນຮ່ວມທາງດ້ານດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນລາວ. ແຜນ​ທີ່​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (3Ws) ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ. ເຊິ່ງ 3Ws ໝາຍເຖິງ :

Who: ຊື່ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Where: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງໃດ

What: ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ສະຫະພາບເອີລົບ

ແຜນທີ່ນີ້ສະເເດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ສະຫະພາບເອີລົບ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໃຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, NIRAS

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ອຸດົມໃຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, NIRAS

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, NIRAS

ມາດຕາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ADB, UNICEF, NIRAS,

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, ADB, Plan International

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູູ້ໃຫ້ທຶນ:

ສະຫະພາບເອີລົບ TANPAN (ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກແກ່ ສປປ ລາວ ໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ)

ມາດຕະການ:

 • ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ເເກ່ສະຖາບັນ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມແລະການລາຍງານ
 • ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນພາກ​ລັດ​ແລະ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ສໍາ​ລັບ​ວຽກງານໂພ​ຊະ​ນາ​ການ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: Plan International

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WV, Plan International

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WV, Plan International

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີລົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WV

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ແລະເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງເເລະປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານແບບປະສົມປະສານ
 • ການໃຫ້ຈຸນລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເສື່ອມສານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນ PHC
 • ການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນແລະທາດການຊຽມ
 • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
 • ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມຸນ

ທະນາຄານໂລກ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ທະນາຄານໂລກ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ເເລະ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງເເມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອອ່ນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ເເລະ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງເເມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອອ່ນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ເເລະ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງເເມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອອ່ນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ເເລະ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງເເມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອອ່ນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມິຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

KFW Laos

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

KFW Laos
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ແກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: KFW

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງການເຈັບປ່ວຍໃນເດັກເເບບປະສົມປະສານ ເເລະ ການໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: KFW

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການຄຸ້ມຄອງການເຈັບປ່ວຍໃນເດັກເເບບປະສົມປະສານ ເເລະ ການໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

BMZ Lao

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

BMZ Lao
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: BMZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: GIZ

ມາດຕະການ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມໃນຊຸມຊົນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

ອົງການ USAID

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ອົງການ USAID
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CRS, UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານແກ່ເດັກເເລະຜູ້ຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CRS, UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານແກ່ເດັກເເລະຜູ້ຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CRS, UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານແກ່ເດັກເເລະຜູ້ຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CRS, UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານແກ່ເດັກເເລະຜູ້ຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CRS, UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່, ເດັກ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານແກ່ເດັກເເລະຜູ້ຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອົງການພັດທະນາເເລະການຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະວິດ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ອົງການພັດທະນາເເລະການຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະວິດ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: SDC

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: SNV ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດເນເທີເເລັນ

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການສຳລັບເເມ່ຍິງ, ແມ່, ເດັກນ້ອຍ ເເລະເດັກອອ່ນ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ເເລະ ສະຖານທີ່ລ້າງມືໃນໂຮງຮຽນ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ເເລະພືດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະເເໜງການ ໃນທຸກລະດັບ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: SDC

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: SNV ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດເນເທີເເລັນ

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການສຳລັບເເມ່ຍິງ, ແມ່, ເດັກນ້ອຍ ເເລະເດັກອອ່ນ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ເເລະ ສະຖານທີ່ລ້າງມືໃນໂຮງຮຽນ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ເເລະພືດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະເເໜງການ ໃນທຸກລະດັບ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ Xiengkhuang ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ADB

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການສຳລັບແມ່ຍິງ, ເເມ່, ເດັກນ້ອຍ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ສົ່ງເສີມການນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ລວມທັງການເຮັດສວນຄົວຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ເເລະ ສະຖານທີ່ລ້າງມືໃນໂຮງຮຽນ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ພັດທະນາ ເເລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເບບຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງໂພຊະນາການໃນທຸກໆຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ.
 • ສົ່ງເສີມການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເເບບຍືນຍົງ ເເລະພະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການກະສິກຳແບບສະອາດ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ພັດທະນາແຜນ ເເລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມແບບຫຼາຍຂະເເໜງການເພື່ອສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ທັນເວລາ, ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສຸກເສີນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໂດຍການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ

Xiengkhuang

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ADB

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການສຳລັບແມ່ຍິງ, ເເມ່, ເດັກນ້ອຍ ເເລະ ເດັກອ່ອນ
 • ສົ່ງເສີມການນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ລວມທັງການເຮັດສວນຄົວຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ເເລະ ສະຖານທີ່ລ້າງມືໃນໂຮງຮຽນ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ພັດທະນາ ເເລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເບບຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງໂພຊະນາການໃນທຸກໆຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ.
 • ສົ່ງເສີມການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເເບບຍືນຍົງ ເເລະພະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການກະສິກຳແບບສະອາດ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ພັດທະນາແຜນ ເເລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມແບບຫຼາຍຂະເເໜງການເພື່ອສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ທັນເວລາ, ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສຸກເສີນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໂດຍການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

GAFSP Laos

ແຜນທີ່ນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະດັບແຂວງ ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

GAFSP Laos
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ເເມ່ ເເລະເດັກອອ່ນ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການກະສິກຳແບບສະອາດ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານເປັນປະຈຳ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ພັດທະນາແຜນ ເເລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມແບບຫຼາຍຂະເເໜງການເພື່ອສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ທັນເວລາ, ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສຸກເສີນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໂດຍການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ພັດທະນາ ເເລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເບບຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງໂພຊະນາການໃນທຸກໆຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ.

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ເເມ່ ເເລະເດັກອອ່ນ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍລວມທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການກະສິກຳແບບສະອາດ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນການລາຍງານເປັນປະຈຳການເຝົ້າລະວັງການຄົ້ນຄວ້າການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ພັດທະນາແຜນ ເເລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມແບບຫຼາຍຂະເເໜງການເພື່ອສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ທັນເວລາມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສຸກເສີນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໂດຍການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ພັດທະນາ ເເລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເບບຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງໂພຊະນາການໃນທຸກໆຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ.

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ແກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ເເມ່ ເເລະເດັກອອ່ນ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍລວມທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການກະສິກຳແບບສະອາດ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນການລາຍງານເປັນປະຈຳການເຝົ້າລະວັງການຄົ້ນຄວ້າການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ພັດທະນາແຜນ ເເລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມແບບຫຼາຍຂະເເໜງການເພື່ອສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ທັນເວລາມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສຸກເສີນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໂດຍການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ພັດທະນາ ເເລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເບບຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງໂພຊະນາການໃນທຸກໆຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ.

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ເເມ່ ເເລະເດັກອອ່ນ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດຜັກທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍລວມທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການກະສິກຳແບບສະອາດ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະເເຄລຊຽມຈາກສັດລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະສັດນໍ້າ
 • ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສຳລັບໂພຊະນາການເເບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງ. ວາງແຜນ ແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ
 • ເພີ່ມທະວີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອບການຕິດຕາມ ເເລະປະເມີນຜົນການລາຍງານເປັນປະຈຳການເຝົ້າລະວັງການຄົ້ນຄວ້າການສຳຫຼວດ ແລະ ການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນ ເເລະການປະຕິບັດທີ່ດີ
 • ພັດທະນາແຜນ ເເລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມແບບຫຼາຍຂະເເໜງການເພື່ອສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ທັນເວລາມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສຸກເສີນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໂດຍການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 • ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແບບຮ່ວມຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ພັດທະນາ ເເລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເບບຫຼາຍຂະເເໜງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງໂພຊະນາການໃນທຸກໆຂະເເໜງການໃນທຸກລະດັບ.

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: KFW

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການ:

 • ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ, ເເມ່ ເເລະເດັກອອ່ນ
 • ປັບປຸງ ແລະເສື່ອມສານດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ລະບົບສຸຂະພິບານ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ເເລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານພຶດຕິກຳທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ
 • ປ້ອງກັນ ເເລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໃນເດັກ ເເລະ ການໃຫ້ຢາຖ່າຍພະຍາດ ເເກ່ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ
 • ສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ລວມທັງນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ແລະສະຖານທີ່ລ້າງມືໃນໂຮງຮຽນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

No data

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ