ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສວ່ນຮ່ວມທາງດ້ານດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນລາວ. ແຜນ​ທີ່​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (3Ws) ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ. ເຊິ່ງ 3Ws ໝາຍເຖິງ :

Who: ຊື່ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Where: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງໃດ

What: ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

EU

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

EU
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Oudomxay

Luangnamtha

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Huaphanh

Donors: EU

Implementing partners: ADB, UNICEF, NIRAS,

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Xiengkhuang

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF, ADB, Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Xaysomboun

Data not available

Vientiane Capital

Donors:

EU TANPAN (Technical Assistance in Support to the Lao PDR National Nutrition Strategy and National Plan of Action on Nutrition)

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Increase public and private domestic investment for nutrition

Vientiane

Donors: EU

Implementing Partners: Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Borikhamxay

Khammuan

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Savannakhet

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF, WV, Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Saravane

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF, WV, Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Champasak

Attapeu

Donors: EU

Implementing partners: UNICEF, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Sekong

WB

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

WB
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: WB

Implementing partners: Ministry of Public Works and Transport and Ministry of Health

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Oudomxay

Donors: WB

Implementing partners: Ministry of Public Works and Transport and Ministry of Health

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Luangnamtha

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Huaphanh

Donors: WB

Implementing partners: Ministry of Public Works and Transport and Ministry of Health

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Xiengkhuang

Donors: WB

Implementing partners: Ministry of Public Works and Transport and Ministry of Health

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Xaysomboun

Vientiane Capital

Vientiane

Borikhamxay

Khammuan

Savannakhet

Saravane

Champasak

Attapeu

Sekong

KFW

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

KFW
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Oudomxay

Luangnamtha

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Huaphanh

Xiengkhuang

Xaysomboun

Vientiane Capital

Vientiane

Borikhamxay

Khammuan

Donors: KFW

Implementing partners: WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • WASH in schools

Savannakhet

Donors: KFW

Implementing partners: WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • WASH in schools

Saravane

Champasak

Attapeu

Sekong

BMZ

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

BMZ
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Oudomxay

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Luangnamtha

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Bokeo

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Xayabury

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Luangprabang

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Huaphanh

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Xiengkhuang

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Xaysomboun

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Vientiane Capital

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

Vientiane

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Borikhamxay

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Khammuan

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Savannakhet

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Saravane

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Champasak

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Attapeu

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

Sekong

Donors: BMZ

Implementing partners: GIZ

Interventions:

 • WASH in communities
 • Micronutrient supplementation in schools
 • WASH in schools

 

USAID

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

USAID
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

No data

Oudomxay

No data

Luangnamtha

No data

Bokeo

No data

Xayabury

No data

Luangprabang

No data

Huaphanh

No data

Xiengkhuang

No data

Xaysomboun

No data

Vientiane Capital

Donor: USAID

Implementing Partner: CRS, UNICEF

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Provide micronutrients for target women and children
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices

Vientiane

No data

Borikhamxay

No data

Khammuan

Donor: USAID

Implementing partner: UNICEF

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)

Savannakhet

Donor: USAID

Implementing partner: UNICEF

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)

Saravane

Donor: USAID

Implementing partner: UNICEF

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)

 

Champasak

No data

Attapeu

Donor: USAID

Implementing partner: UNICEF

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)

 

Sekong

No data

SDC

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

SDC
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

No data

Oudomxay

Donor: SDC

Implementing partner: SNV Netherlands Development Organisation

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote hygiene, including clean water, sanitation, and hand washing in schools
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen human resource capacity in all sectors at all levels

Luangnamtha

No data

Bokeo

No data

Xayabury

No data

Luangprabang

No data

Huaphanh

Donor: SDC

Implementing partner: SNV Netherlands Development Organisation

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote hygiene, including clean water, sanitation, and hand washing in schools
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen human resource capacity in all sectors at all levels

 

Xiengkhuang

No data

Xaysomboun

No data

Vientiane Capital

No data

Vientiane

No data

Borikhamxay

No data

Khammuan

Savannakhet

Saravane

No data

Champasak

No data

Attapeu

No data

Sekong

No data

ADB

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

ADB
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

No data

Oudomxay

No data

Luangnamtha

No data

Bokeo

No data

Xayabury

No data

Luangprabang

No data

Huaphanh

Donors: ADB

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Promote nutritious and healthy diets through integration into the school curriculum, including small agricultural activities in schools.
 • Promote hygiene, including clean water, sanitation, and hand washing in schools
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)
 • Develop and implement multisectoral plans for promoting gender equity within nutrition interventions in all sectors at all levels
 • Promote community participation in planning, management, and sustainable use of natural resources and non-timber forest products (NTFPs)
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Develop and implement joint multisectoral contingency plans for delivery of timely, effective, and efficient nutrition interventions during emergencies, focusing on disasterprone areas, responding to needs of affected populations
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries

 

Xiengkhuang

Donors: ADB

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Promote nutritious and healthy diets through integration into the school curriculum, including small agricultural activities in schools.
 • Promote hygiene, including clean water, sanitation, and hand washing in schools
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)
 • Develop and implement multisectoral plans for promoting gender equity within nutrition interventions in all sectors at all levels
 • Promote community participation in planning, management, and sustainable use of natural resources and non-timber forest products (NTFPs)
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Develop and implement joint multisectoral contingency plans for delivery of timely, effective, and efficient nutrition interventions during emergencies, focusing on disasterprone areas, responding to needs of affected populations
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries

 

 

Xaysomboun

No data

Vientiane Capital

No data

Vientiane

No data

Borikhamxay

No data

Khammuan

Savannakhet

Saravane

No data

Champasak

No data

Attapeu

No data

Sekong

No data

GAFSP

This map provides stakeholder action mapping data by donors at provincial levels. Please click on province to see more information.

GAFSP
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: GAFSP

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement joint multisectoral contingency plans for delivery of timely, effective, and efficient nutrition interventions during emergencies, focusing on disasterprone areas, responding to needs of affected populations
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)
 • Develop and implement multisectoral plans for promoting gender equity within nutrition interventions in all sectors at all levels

 

Oudomxay

Donors: GAFSP

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement joint multisectoral contingency plans for delivery of timely, effective, and efficient nutrition interventions during emergencies, focusing on disasterprone areas, responding to needs of affected populations
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)
 • Develop and implement multisectoral plans for promoting gender equity within nutrition interventions in all sectors at all levels

 

Luangnamtha

No data

Bokeo

No data

Xayabury

No data

Luangprabang

No data

Huaphanh

Donors: GAFSP

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement joint multisectoral contingency plans for delivery of timely, effective, and efficient nutrition interventions during emergencies, focusing on disasterprone areas, responding to needs of affected populations
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)
 • Develop and implement multisectoral plans for promoting gender equity within nutrition interventions in all sectors at all levels

Xiengkhuang

Donors: GAFSP

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Promote production of diverse nutritious crops, vegetables, and fruits through clean agriculture
 • Promote production of protein- and calcium-based foods from small animal-raising and fisheries
 • Promote the agriculture value chain system for nutrition
 • Strengthen institutional capacity, governance, planning, management, and coordination across multiple sectors at all levels
 • Strengthen management and use of common results monitoring and evaluation framework, routine reporting, surveillance, research, surveys, and sharing of information and good practices
 • Develop and implement joint multisectoral contingency plans for delivery of timely, effective, and efficient nutrition interventions during emergencies, focusing on disasterprone areas, responding to needs of affected populations
 • Develop and implement multisectoral plans for scaling up effective social and behavior change communication (SBCC)
 • Develop and implement multisectoral plans for promoting gender equity within nutrition interventions in all sectors at all levels

 

Xaysomboun

No data

Vientiane Capital

No data

Vientiane

No data

Borikhamxay

No data

Khammuan

Savannakhet

Donors: KFW

Implementing partners: WV

Interventions:

 • Promote women's, maternal, infant, and young child nutrition
 • Improve and integrate hygiene, clean water, and sanitation systems; increase access and promote hygiene behaviors and practices
 • Prevent and control childhood diseases and provide Deworming for children under 5 years of age
 • Promote hygiene, including clean water, sanitation, and hand washing in schools

Saravane

No data

Champasak

No data

Attapeu

No data

Sekong

No data