ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສວ່ນຮ່ວມທາງດ້ານດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນລາວ. ແຜນ​ທີ່​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (3Ws) ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ. ເຊິ່ງ 3Ws ໝາຍເຖິງ :

Who: ຊື່ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Where: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງໃດ

What: ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ຂະແໜງສາທາ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ. ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປແຕ່ລະແຂວງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ຂະແໜງສາທາ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, ທະນາຄານໂລກ, TEARFUND Australia, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ, Global Fund, DFAT, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກອົງການແຄຣ໌ສາກົນ, World Renew, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນຊຸມຊົນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, ອົງການ Plan ສາກົນ (ອົດສຕາລີ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (ປະເທດອົດສຕາລີ)

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກ, SNV ອົງການພັດທະນາ ປະເທດ ໂຮນລັງ, ອົງການ Plan ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການແຄຣ໌ສາກົນ, ໂຄງການອາຫານໂລກ, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ

ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ມາດຕະການ:

 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD, USDA, ອົງການ World Vision ສາກົນ, TEARFUND ອົດສຕາລີ (ລວມທັງຈາກ AUSAid, World Renew, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ World Vision ສາກົນ, World Renew, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, ADB, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ, ANCP, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ, SNV, ChildFund, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, ທະນາຄານໂລກ, CFGB & ADRA ປະເທດແຄນນະດາ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ Plan ສາກົນ, ADB

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ Plan ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະຫະພາບເອີຣົບ, KFW, USAID, JICA, USDA, ອົງການ World Vision, ອົງການອາຫານໂລກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

 ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ,ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, ອົງການ World Vision, CRS, ອົງການອາຫານໂລກ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, KFW, USDA, ອົງການ World Vision, AFAS, ອົງການ Plan ສາກົນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ, ກະຊວງກະສິກຳ ອາເມລິກາ, AFAS FOUNDATION ປະເທດໂຮນລັງ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, MCNV, CRS, ອົງການ World Vision, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ Plan ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, MFAT ນິວຊີແລນ, ອົງການ Plan ສາກົນ (ອົດສຕາລີ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (ອົດສຕາລີ), USDA, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ,  ອົງການ Plan ສາກົນ, ອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA, ອົງການ World Vision, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, USDA, USAID, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: : ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ World Vision ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: MoFEA ລຸກຊຳບວກ, USDA, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການແຄຣ໌ສາກົນ, ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ

ຂະແໜງສຶກສາ

ແຜນທີ່ນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ. ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປທີ່ແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ຂະແໜງສຶກສາ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, ທະນາຄານໂລກ, TEARFUND ອົດສຕາລີ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ ປະເທດຝຣັ່ງ, Global Fund, DFAT, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກອົງການແຄຣ໌ສາກົນ, World Renew, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, ອົງການ Plan ສາກົນ (ອົດສຕາລີ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ອາເມລິກາ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (ອົດສຕາລີ),

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກ, SNV ອົງການພັດທະນາປະເທດໂຮນລັງ, ອົງການ Plan ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD, USDA, ອົງການ World Vision, TEARFUND ອົດສຕາລີ (ລວມທັງຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສຕາລີ, World Renew, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກ, ອົງກການ World Vision, World Renew, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະຫະພາບເອີຣົບ, ADB, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ, ANCP, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກ, SNV, ອົງການ ChildFund, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, ADB, DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, ທະນາຄານໂລກ, CFGB & ADRA ປະເທດແຄນນະດາ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ Plan ສາກົນ, ADB

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມາດຕະການ:

 • ການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາສາອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ Plan ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, KFW, USAID, JICA, USDA, ອົງການ World Vision, ອົງການອາຫານໂລກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ,ອົງການ World Vision, CRS, ອົງການອາຫານໂລກ

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, MFATປະເທດນິວຊີແລນ, ອົງການ Plan ສາກົນ (ອົດສຕາລີ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (ອົດສຈາລີ), USDA, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ Plan ສາກົນອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນUSDA, ອົງການ World Visionລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, USDA, USAID, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການອາຫານໂລກອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຂະແໜງກະສິກຳ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ. ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປແຕ່ລະແຂວງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ຂະແໜງກະສິກຳ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, ທະນາຄານໂລກ, TEARFUND ອົດສຕາລີ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ ປະເທດຝຣັ່ງ, Global Fund, DFAT, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການແຄຣ໌ສາກົນ, World Renew, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, ອົງການ Plan ສາກົນ (ອົດສຕາລີ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (ອົດສຕາລີ),

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກ, SNV ອົງການພັດທະນາ ປະເທດໂຮນລັງ, ອົງການ Plan ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: : ອົງການແຄຣ໌ສາກົນ, ອົງການອາຫານໂລກ , NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ

ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, AFD, USDA, ອົງການ World Vision, TEARFUND ອົດສຕາລີ (ລວມທັງຈາກ AUSAid),  World Renew, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກອົງການ World Vision, World Renew, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ ADB, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ, ANCP, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ,, SNV, ChildFund, NIRAS

ມາດຕະການ:

  • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
  • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
  • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
  • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, ທະນາຄານໂລກ, CFGB & ADRA ແຄນະດາ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການອາຫານໂລກອົງການ Plan ສາກົນ, ADB

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

Donors: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ,ອົງການ Plan ສາກົນ , Plan International

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, KFW, USAID, JICA, USDA, ອົງການ World Vision, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການພັັດທະນາ ລຸກຊຳບວກອົງການ World Vision, CRS, ອົງການອາຫານໂລກ

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, KFW, USDA, ອົງການ World Vision, AFAS, ອົງການ Plan ສາກົນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, AFAS FOUNDATION ປະເທດໂຮນລັງ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, MCNV, CRS, ອົງການ World Vision, WFP, ອົງການ Plan ສາກົນ

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, MFAT ປະເທດນິວີແລນ, ອົງການ Plan ສາກົນ (ອົດສຕາລີ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ປະເທດອົດສຕາລີ, USDA, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ Plan ສາກົນອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນUSDA, ອົງການ World Visionລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, ANCP, USDA, USAID, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການ World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼາຍຂະເເໜງການ

ແຜນທີ່ນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ. ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປທີ່ແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ຫຼາຍຂະເເໜງການ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ແກ້ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, WB, TEARFUND Australia, French Food Aid Programme, Global Fund, DFAT, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WFP, CARE INT, World Renew, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ເເຜນການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ  
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: WB, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia),

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP, SNV Netherlands Development Organisation, Plan International

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ເເຜນການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ  
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU, AFD

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CARE INT, WFP, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ

ບໍ່ແກ້

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP, Lux Dev

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຫຼັກຖານ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU, AFD, USDA, WVI, TEARFUND Australia (including from AUSAid, World Renew, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WFP, WV, World Renew,NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU, ADB, GAFSP, SDC, WB, ANCP, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WFP, SNV, ChildFund, NIRAS

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, WB, CFGB & ADRA CANADA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP, Plan International, ADB

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ
 • ການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: LuxDev, WFP, Plan International

ມາດຕະຖານ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Luxembourg Aid and Development

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: LuxDev

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU, KFW, USAID, JICA, USDA, WV, WFP, Luxembourg Aid and Development, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, LuxDev, WV, CRS, WFP,

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, EU, ANCP, MFAT New Zealand, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), USDA, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WFPPlan International, WV

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ   
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA, WV, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WFP, WV

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ  
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ   

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU, ANCP, USDA, USAID, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, WFP, WV

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ 
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ   
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງການ 
 • ເເຜນການດ້ານໂພຊະນາການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເເລະ ການຕອບສະຫນອງ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: MoFEA Lux, USDA, Government of China

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CARE INT, UNICEF, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການປະສານງານ 
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ  
 • ການສື່ສານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ເເລະ ພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນວຽກງານໂພຊະນາການ