ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສວ່ນຮ່ວມທາງດ້ານດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນລາວ. ແຜນ​ທີ່​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (3Ws) ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ. ເຊິ່ງ 3Ws ໝາຍເຖິງ :

Who: ຊື່ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Where: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງໃດ

What: ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

Health

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Health
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: EU, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, WB, TEARFUND Australia, French Food Aid Programme, Global Fund, DFAT, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, CARE INT, World Renew, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Integration of nutrition into PHC

Oudomxay

Donors: WB, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia),

Implementing partners: WFP, SNV Netherlands Development Organisation, Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Luangnamtha

Donors: EU, AFD

Implementing partners: CARE INT, WFP, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Bokeo

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Implementing partners: WFP, Lux Dev

Interventions:

 • WASH in communities

Xayabury

Donors: Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Integrated Management of Acute Malnutrition

Luangprabang

Donors: EU, AFD, USDA, WVI, TEARFUND Australia (including from AUSAid, World Renew, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV, World Renew,NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming

Huaphanh

Donors: EU, ADB, GAFSP, SDC, WB, ANCP, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, SNV, ChildFund, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC

Xiengkhuang

Donors: EU, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, WB, CFGB & ADRA CANADA

Implementing partners: WFP, Plan International, ADB

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Vientiane

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), EU

Implementing partners: LuxDev, WFP, Plan International

Interventions:

 • WASH in communities
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition

Borikhamxay

Donors: Luxembourg Aid and Development

Implementing partners: LuxDev

Interventions:

 • WASH in communities

Khammuan

Donors: EU, KFW, USAID, JICA, USDA, WV, WFP, Luxembourg Aid and Development, Government of China

Implementing partners: UNICEF, LuxDev, WV, CRS, WFP,

Interventions:

 • WASH in communities
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • IMCI and deworming
 • Integration of nutrition into PHC

Savannakhet

Donors: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

Implementing partners: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC

Saravane

Donors: USAID, EU, ANCP, MFAT New Zealand, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), USDA, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFPPlan International, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • Integration of nutrition into PHC

Champasak

Donors: USDA, WV, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition

Attapeu

Donors: EU, ANCP, USDA, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • Integration of nutrition into PHC

Sekong

Donors: MoFEA Lux, USDA, Government of China

Implementing partners: CARE INT, UNICEF, WFP

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC

Education

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Education
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: EU, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, WB, TEARFUND Australia, French Food Aid Programme, Global Fund, DFAT, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, CARE INT, World Renew, NIRAS

Interventions:

 • WASH in schools

Oudomxay

Donors: WB, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia),

Implementing partners: WFP, SNV Netherlands Development Organisation, Plan International

Interventions:

 • WASH in schools

Luangnamtha

Bokeo

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Implementing partners: WFP, Lux Dev

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals

Xayabury

Luangprabang

Donors: EU, AFD, USDA, WVI, TEARFUND Australia (including from AUSAid, World Renew, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV, World Renew,NIRAS

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals

Huaphanh

Donors: EU, ADB, GAFSP, SDC, WB, ANCP, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, SNV, ChildFund, NIRAS

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools

Xiengkhuang

Donors: EU, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, WB, CFGB & ADRA CANADA

Implementing partners: WFP, Plan International, ADB

Interventions:

 • WASH in schools
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Nutritious school meals

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals

Vientiane

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), EU

Implementing partners: LuxDev, WFP, Plan International

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools

Borikhamxay

Donors: Luxembourg Aid and Development

Implementing partners: LuxDev

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools

Khammuan

Donors: EU, KFW, USAID, JICA, USDA, WV, WFP, Luxembourg Aid and Development, Government of China

Implementing partners: UNICEF, LuxDev, WV, CRS, WFP,

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals

Savannakhet

Donors: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

Implementing partners: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools

Saravane

Donors: USAID, EU, ANCP, MFAT New Zealand, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), USDA, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFPPlan International, WV

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools

Champasak

Donors: USDA, WV, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals

Attapeu

Donors: EU, ANCP, USDA, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools

Sekong

Agriculture

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Agriculture
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: EU, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, WB, TEARFUND Australia, French Food Aid Programme, Global Fund, DFAT, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, CARE INT, World Renew, NIRAS

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs

Oudomxay

Donors: WB, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia),

Implementing partners: WFP, SNV Netherlands Development Organisation, Plan International

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition

Luangnamtha

Donors: EU, AFD

Implementing partners: CARE INT, WFP, NIRAS

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods

Bokeo

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Implementing partners: WFP, Lux Dev

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Xayabury

Luangprabang

Donors: EU, AFD, USDA, WVI, TEARFUND Australia (including from AUSAid, World Renew, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV, World Renew,NIRAS

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Huaphanh

Donors: EU, ADB, GAFSP, SDC, WB, ANCP, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, SNV, ChildFund, NIRAS

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs

Xiengkhuang

Donors: EU, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, WB, CFGB & ADRA CANADA

Implementing partners: WFP, Plan International, ADB

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Vientiane

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), EU

Implementing partners: LuxDev, WFP, Plan International

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Borikhamxay

Donors: Luxembourg Aid and Development

Implementing partners: LuxDev

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Khammuan

Donors: EU, KFW, USAID, JICA, USDA, WV, WFP, Luxembourg Aid and Development, Government of China

Implementing partners: UNICEF, LuxDev, WV, CRS, WFP,

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Savannakhet

Donors: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

Implementing partners: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Saravane

Donors: USAID, EU, ANCP, MFAT New Zealand, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), USDA, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFPPlan International, WV

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Production of protein and calcium based foods

Champasak

Donors: USDA, WV, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Attapeu

Donors: EU, ANCP, USDA, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition

Sekong

Multi-sector

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Multi-sector
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: EU, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, WB, TEARFUND Australia, French Food Aid Programme, Global Fund, DFAT, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, CARE INT, World Renew, NIRAS

Interventions:

 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Oudomxay

Donors: WB, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia),

Implementing partners: WFP, SNV Netherlands Development Organisation, Plan International

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Gender equity in nutrition

Luangnamtha

Donors: EU, AFD

Implementing partners: CARE INT, WFP, NIRAS

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication

Bokeo

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Implementing partners: WFP, Lux Dev

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Xayabury

Donors: Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Evidence generation

Luangprabang

Donors: EU, AFD, USDA, WVI, TEARFUND Australia (including from AUSAid, World Renew, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV, World Renew,NIRAS

Interventions:

 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Huaphanh

Donors: EU, ADB, GAFSP, SDC, WB, ANCP, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, SNV, ChildFund, NIRAS

Interventions:

 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Gender equity in nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Xiengkhuang

Donors: EU, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, WB, CFGB & ADRA CANADA

Implementing partners: WFP, Plan International, ADB

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Gender equity in nutrition
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Social and Behavior Change Communication
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Vientiane

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), EU

Implementing partners: LuxDev, WFP, Plan International

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Borikhamxay

Donors: Luxembourg Aid and Development

Implementing partners: LuxDev

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Khammuan

Donors: EU, KFW, USAID, JICA, USDA, WV, WFP, Luxembourg Aid and Development, Government of China

Implementing partners: UNICEF, LuxDev, WV, CRS, WFP,

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Savannakhet

Donors: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

Implementing partners: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Saravane

Donors: USAID, EU, ANCP, MFAT New Zealand, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), USDA, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFPPlan International, WV

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Gender equity in nutrition
 • Nutrition emergency planning and response

Champasak

Donors: USDA, WV, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Attapeu

Donors: EU, ANCP, USDA, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Sekong

Donors: MoFEA Lux, USDA, Government of China

Implementing partners: CARE INT, UNICEF, WFP

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition