ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສວ່ນຮ່ວມທາງດ້ານດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນລາວ. ແຜນ​ທີ່​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (3Ws) ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ. ເຊິ່ງ 3Ws ໝາຍເຖິງ :

Who: ຊື່ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Where: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງໃດ

What: ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

UNICEF

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

UNICEF
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: EU, USAID, French Food Aid Programme, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Oudomxay

Donors: EU, USAID

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Luangnamtha

Donors: EU, USAID

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Bokeo

Donors: EU, USAID

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication

Xayabury

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Luangprabang

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Huaphanh

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Xiengkhuang

Donors: EU, USAID

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Xaysomboun

Vientiane Capital

Donors: EU, USAID

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Vientiane

Donors: EU, USAID

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Borikhamxay

Donors: EU, USAID

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Khammuan

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Savannakhet

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Saravane

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Champasak

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Attapeu

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Sekong

Donors: EU, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

WFP

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

WFP
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: GAFSP, French Food Aid Programme

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication

Oudomxay

Donors: GAFSP

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Gender equity in nutrition

Luangnamtha

Bokeo

Donors: USDA

Implementing partner: WFP

Interventions:

 • WASH in schools
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Nutritious school meals
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Xayabury

Luangprabang

Donors: USDA

Implementing partner: WFP

Interventions:

 • WASH in schools
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Nutritious school meals
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Huaphanh

Donors: ADB, GAFSP

Implementing partners:  WFP

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs

Xiengkhuang

Donors: ADB, GAFSP, USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Gender equity in nutrition
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Social and Behavior Change Communication
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Nutritious school meals

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Donors: USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Vientiane

Donors: McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Implementing partners:WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition

Borikhamxay

Khammuan

Donors: USDA, WFP

Implementing partners: WFP,

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Nutritious school meals
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors

Savannakhet

Donors: USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Saravane

Donors: USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Gender equity in nutrition

Champasak

Donors: USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Evidence generation
 • Nutritious school meals
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Attapeu

Donors: USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors

Sekong

Donors: USDA

Implementing partners:  WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Care Int

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Care Int
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: MoFEA

Implementing partners: CARE INT

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Oudomxay

Donors: WB, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia),

Implementing partners: WFP, SNV Netherlands Development Organisation, Plan International

Interventions:

 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Gender equity in nutrition

Luangnamtha

Donors: EU, AFD

Implementing partners: CARE INT, WFP, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication

Bokeo

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Implementing partners: WFP, Lux Dev

Interventions:

 • Evidence generation
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Xayabury

Donors: Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Evidence generation

Luangprabang

Donors: EU, AFD, USDA, WVI, TEARFUND Australia (including from AUSAid, World Renew, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV, World Renew,NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Nutritious school meals
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Huaphanh

Donors: EU, ADB, GAFSP, SDC, WB, ANCP, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, SNV, ChildFund, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Evidence generation
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Production of protein and calcium based foods
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs

Xiengkhuang

Donors: EU, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, WB, CFGB & ADRA CANADA

Implementing partners: WFP, Plan International, ADB

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Gender equity in nutrition
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Social and Behavior Change Communication
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Nutritious school meals

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Donors: USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Vientiane

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), EU

Implementing partners: LuxDev, WFP, Plan International

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition

Borikhamxay

Donors: Luxembourg Aid and Development

Implementing partners: LuxDev

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Khammuan

Donors: EU, KFW, USAID, JICA, USDA, WV, WFP, Luxembourg Aid and Development, Government of China

Implementing partners: UNICEF, LuxDev, WV, CRS, WFP,

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Nutritious school meals
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Social and Behavior Change Communication
 • Production of protein and calcium based foods
 • Integration of nutrition into PHC
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Savannakhet

Donors: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

Implementing partners: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Saravane

Donors: USAID, EU, ANCP, MFAT New Zealand, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), USDA, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFPPlan International, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • IMCI and deworming
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Integration of nutrition into PHC
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Production of protein and calcium based foods
 • Gender equity in nutrition
 • Nutrition emergency planning and response

Champasak

Donors: USDA, WV, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Evidence generation
 • Production of protein and calcium based foods
 • Nutritious school meals
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Attapeu

Donors: EU, ANCP, USDA, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • IMCI and deworming
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Social and Behavior Change Communication
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Gender equity in nutrition
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Sekong

Donors: MoFEA

Implementing partners: CARE INT

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

WVI

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

WVI
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Oudomxay

Luangnamtha

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Huaphanh

Xiengkhuang

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Vientiane

Borikhamxay

Khammuan

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Savannakhet

Donors: EU, ANCP, WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Saravane

Donors: EU, ANCP, MFAT New Zeeland

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Champasak

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Attapeu

Donors: EU, ANCP

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Sekong

CRS

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

CRS
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Oudomxay

Luangnamtha

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Huaphanh

Xiengkhuang

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Donors: USAID

Implementing partners: CRS

Interventions:

 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition

Vientiane

Borikhamxay

Khammuan

Donors: United States Department of Agriculture, WFP

Implementing partners: CRS

Interventions:

 • WASH in schools
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals

Savannakhet

Donors: United States Department of Agriculture, WFP

Implementing partners: CRS

Interventions:

 • WASH in schools
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals

Saravane

Donors: EU, ANCP, MFAT New Zeeland

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Champasak

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Attapeu

Donors: EU, ANCP

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Sekong

Plan Int

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Plan Int
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Oudomxay

Donors: Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)

Implementing partners: Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Luangnamtha

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Huaphanh

Xiengkhuang

Donors: EU

Implementing partners: Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Vientiane

Donors: EU

Implementing partners: Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors

Borikhamxay

Khammuan

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Savannakhet

Donors: EU

Implementing partners: Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors

Saravane

Donors: Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)

Implementing partners: Plan International

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities

Champasak

Donors: WVI

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Attapeu

Donors: EU, ANCP

Implementing partners: WVI

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Sekong

SNV

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

SNV
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Oudomxay

Donors: SDC

Implementing partners: SNV Netherlands Development Organisation

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors

Luangnamtha

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Huaphanh

Donors: SDC

Implementing partners: SNV Netherlands Development Organisation

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors

Xiengkhuang

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Vientiane

Borikhamxay

Khammuan

Savannakhet

Saravane

Champasak

Attapeu

Sekong

Lux Dev

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Lux Dev
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Oudomxay

Luangnamtha

Bokeo

Donor: Luxembourg Aid and Development

Implementing partner: LuxDev

Interventions:

 • WASH in Communities
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Xayabury

Luangprabang

Huaphanh

Xiengkhuang

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Vientiane

Donor: Luxembourg Aid and Development

Implementing partner: LuxDev

Interventions:

 • WASH in Communities
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Borikhamxay

Donor: Luxembourg Aid and Development

Implementing partner: LuxDev

Interventions:

 • WASH in Communities
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Khammuan

Donor: Luxembourg Aid and Development

Implementing partner: LuxDev

Interventions:

 • WASH in Communities
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Evidence generation
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Savannakhet

Saravane

Champasak

Attapeu

Sekong

World Renew

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

World Renew
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: TEARFUND Australia (including from AUSAid), ERIKS, World Renew own funds

Implementing partners: World Renew

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools

Oudomxay

Luangnamtha

Bokeo

Xayabury

Luangprabang

Donors: TEARFUND Australia (including from AUSAid), ERIKS, World Renew own funds

Implementing partners: World Renew

Interventions:

 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools

Huaphanh

Xiengkhuang

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Vientiane

Borikhamxay

Khammuan

Savannakhet

Saravane

Champasak

Attapeu

Sekong